Διαφανής και ανεξάρτητη

Η πιστοποίηση BIOmasud® εφαρμόζει σύστημα πιστοποίησης από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, εγγυώμενη με αυτόν τον τρόπο ένα διαφανές και ανεξάρτητο σύστημα.

τέσσερα βήματα

Παρακάτω γίνεται σύνοψη των βημάτων που απαιτούνται για την πιστοποίηση.

Αίτηση

Εθνικός δικαιοπάροχος

Βήμα 1: Αρχική αίτηση

Επικοινωνήστε με τον εθνικό δικαιοπάροχο* και συμπληρώστε τη φόρμα της αίτησης δηλώνοντας τα χαρακτηριστικά του εργοστασίου ή του κέντρου διανομής. Σε δεύτερο χρόνο, η εταιρεία θα λάβει ένα σύνολο εγγράφων που θα διευκρινίζουν λεπτομερώς τα αποτελούμενα μέρη του συστήματος (εγχειρίδιο BIOmasud®, απαιτήσεις, οδηγοί συστάσεων, κ.λπ.).

*Εθνικός δικαιοπάροχος είναι ο φορέας που διαχειρίζεται την πιστοποίηση BIOmasud® σε μια χώρα: Ισπανία – AVEBIOM, Πορτογαλία – CBE, Ιταλία – ΑΙΕL, Ελλάδα – ΕΚΕΤΑ, Σλοβενία – SFI. Οποιοσδήποτε παραγωγός δύναται να λάβει τη σφραγίδα μέσω αυτώ των φορέων. Εκτός αυτών των χωρών, ένας παραγωγός ή έμπορος που επιθυμεί να λάβει τη σφραγίδα θα πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με την AVEBIOM, η οποια είναι ο συντονιστικός φορέα του συστήματος πιστοποίησης.

Βήμα 2: Εγγεγραμμένοι φορείς πιστοποίησης

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έρχεται σε επικοινωνία με το φορέα επιθεώρησης*, το φορέα δοκιμών** (συνήθως ο φορέας επιθεώρησης διευκολύνει την επαφή) και το φορέα πιστοποίησης *** για να ζητήσει τον προϋπολογισμό για τον έλεγχο ο οποίος θα υποβάλει προσφορά στην εταιρεία που θα συμπεριλάβει τα εξής: έλεγχος εγγράφων / εργοστασιακών διαδικασιών, ανάλυση του δείγματος από διαπιστευμένο εργαστήριο και κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού.

*Φορέας επιθεώρησης. Είναι εγκεκριμένοι φορείς επιθεώρησης που θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το EN ISO 17020. Το πεδίο διαπίστευσης πρέπει να γίνει αποδεκτό από το BIOmasud®και τα στοιχεία επικοινωνίας τους δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

**Φορέας δοκιμών. Είναι φορείς που πρέπει να είναι διακριβωμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕN ISO 17025 για κάθε παράμετρο προς ανάλυση. Μόνο οι εγκεκριμένοι φορείς επιθεώρησης και δοκιμών θα γίνονται δεκτοί για πιστοποίηση από το σύστημα BIOmasud®.

***Φορέας πιστοποίησης. Είναι ο φορέας που εκδίδει το πιστοποιητικό. Ελέγχει αν η αναφορά του ελέγχου και η ανάλυση πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του συστήματος πιστοποίησης. Σε μερικές περιπτώσεις, ο οργανισμός επιθεώρησης μπορεί να συμπίπτει με το φορέα πιστοποίησης. Πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 45011.

Πρόσληψη

Φορέας επιθεώρησης, δοκιμών και πιστοποίησης

Επιθεώρηση

Φορέας επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποίησης

Βήμα 3: Αρχική επιθεώρηση

Πραγματοποιείται έλεγχος στο εργοστάσιο ή στο κέντρο διαμονής και λαμβάνονται δείγματα (στην περίπτωση των παραγωγών) για αποστολή στο επιλεγμένο διαπιστευμένο εργαστήριο. Η αποστολή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί από την εταιρεία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διενεργείται ο έλεγχος εγγράφων, παρουσία των ελεγκτών.

Το εργαστήριο θα στείλει τα αποτελέσματα στην φορέα επιθεώρησης, ο οποιος προωθεί την αναφορά του εργαστηρίου και την αναφορά επιθεώρησης στο φορέα πιστοποίησης (θα καθοριστεί) ο οποίος θα εκδόσει την τελική αναφορά με τις πληροφορίες του ελέγχου και θα τις στείλει στην εταιρεία και τις εμπλεκόμενες οντότητες.

Βήμα 4: Πιστοποίηση

Τέλος, αν το αποτέλεσμα της αναφοράς που εκδόθηκε στο Βήμα 3 είναι θετικό, ο φορέας πιστοποίησης θα εκδώσει το πιστοποιητικό.

Πιστοποίηση

Φορέας πιστοποίησης