Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα πιστοποίησης BIOmasud.

Το BIOmasud λειτουργεί με ανεξάρτητους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων, αναλύσεων καθώς και για την έκδοση του πιστοποιητικού. Όλοι οι αναγνωρισμένοι φορείς πρέπει να είναι διακριβωμένοι και να έχουν γίνει αποδεκτοί από την Επιτροπή Διαχείρισης του BIOmasud.

Φορείς πιστοποίησης: είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του κατά πόσον μια επιχείρηση που αιτείται να πιστοποιηθεί πληρεί τις προϋποθέσεις ή εάν το πιστοποιητικό της πρέπει να ανασταλεί.

Φορείς επιθεώρησης: είναι υπεύθυνοι για την επιθεώρηση πιστοποιημένων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό.

Φορείς ελέγχου και δοκιμών: είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σε δείγματα στερεών βιοκαυσίμων.

AGRIBIOMASS

22 de Μάρτιος de 2024

AENOR

10 de Φεβρουάριος de 2021

BEA Institut für Bioenergie

10 de Φεβρουάριος de 2021

BUREAU VERITAS

10 de Φεβρουάριος de 2021

CARTIF

10 de Φεβρουάριος de 2021

CETEMAS

1 de Ιούλιος de 2022

CPC

10 de Φεβρουάριος de 2021

ENAMA

10 de Φεβρουάριος de 2021

Energy Agency of Plovdiv

17 de Μάιος de 2021

Kiwa Sativa

30 de Μάρτιος de 2022

LEBS.CBE

10 de Φεβρουάριος de 2021

SISBEL

10 de Φεβρουάριος de 2021