Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα πιστοποίησης BIOmasud.

Το BIOmasud λειτουργεί με ανεξάρτητους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων, αναλύσεων καθώς και για την έκδοση του πιστοποιητικού. Όλοι οι αναγνωρισμένοι φορείς πρέπει να είναι διακριβωμένοι και να έχουν γίνει αποδεκτοί από την Επιτροπή Διαχείρισης του BIOmasud.

Φορείς πιστοποίησης: είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του κατά πόσον μια επιχείρηση που αιτείται να πιστοποιηθεί πληρεί τις προϋποθέσεις ή εάν το πιστοποιητικό της πρέπει να ανασταλεί.

Φορείς επιθεώρησης: είναι υπεύθυνοι για την επιθεώρηση πιστοποιημένων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό.

Φορείς ελέγχου και δοκιμών: είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σε δείγματα στερεών βιοκαυσίμων.