Pregledno in neodvisno

Certifikat BIOmasud® temelji na neodvisni certifikacijski shemi, in tako zagotavlja pregledenost in neodvisnost sistema.

štirje koraki

Spodaj povzemamo ključne korake za pridobitev certifikata.

Prijavni obrazec

Nacionalni nosilec licence

Korak 1: prijavni obrazec

Obrnite se na nacionalnega nosilca licence* in izpolnite prijavni obrazec z navedbo značilnosti proizvodnje ali distribucijskega centra. Kasneje bo podjetje prejelo niz dokumentov potrebnih za pridobitev certifikata (priročnik BIOmasud®, zahteve, priporočila itd.).

* Nacionalni nosilec licence je subjekt, ki v državi upravlja certifikat BIOmasud®. V Španiji AVEBIOM, na Portugalskem CBE, v Italiji AIEL, v Grčiji CERTH ter v Sloveniji Gozdarski inštitut Slovenije (GIS). Vsak proizvajalec ali prodajalec lahko prek teh subjektov pridobi certifikat. Zunaj teh držav mora proizvajalec ali prodajalec, ki želi pridobiti certifikat, neposredno sodelovati z usklajevalnim organom Biomasud, ki je trenutno AVEBIOM.

Korak 2: registrirani certifikacijski organi

Zainteresirano podjetje stopi v stik s kontrolnim organom *, testnim organom ** (običajno kontrolnim organ posreduje stik) in certifikacijskim organom ***, in se dogovori za stroške in izvedbo revizije, ki bo zajemala: dokumentiranje in izvedbo revizijskega postopka pri proizvajalcu, analiza vzorca v pooblaščenem laboratoriju in izdajo certifikata.

* Kontrolni organ. So registrirani kontrolni organi, ki morajo biti akreditirani v skladu z EN ISO 17020. Obseg akreditacije mora sprejeti BIOmasud®,kontaktni podatki bodo objavljeni na spletni strani.

** Testni organ. So organizacije, ki morajo biti za vsak parameter akreditirane v skladu s standardi ISO ISO 17025. V sistem BIOmasud® bodo za certificiranje sprejeti le registrirani kontrolni in testni organi.

*** Certifikacijski organ. Subjekt, ki proizvajalcu izda certifikat. Preveri ali revizijsko poročilo in analiza testnega organa izpolnjujeta sistemske zahteve, s čimer je zagotovljena neodvisnost sistema certificiranja. V nekaterih primerih lahko kontrolni organ sovpada s certifikacijskim organom. Izpolnjevati mora zahteve standarda EN 45011.

Najem

Kontrolni, testni in certifikacijski organ

Prsoja / revizija

Kontrolni, testni in certifikacijski organ

Korak 3: Prva revizija podjetja

Revizija se izvede se v tovarni ali distribucijskem centru, pri proizvajalcih se odvzamejo tudi vzorci, ki se pošljejo v izbrani akreditirani laboratorij. Pošiljko z vzorcem v testni laboratorij posreduje proizvajalec in sicer še v času poteka revizije, v navzočnosti revizorjev.

Laboratorij bo rezultate poslal kontrolnemu organu, ki bo laboratorijsko poročilo in poročilo o reviziji posredoval certifikacijskemu organu. Slednji izda končno poročilo z informacijami iz revizijskega poročila in ga posreduje podjetju.

Korak 4: Certificiranje

Če je rezultat poročila, izdanega v koraku 3, pozitiven, bo certifikacijski organ izdal potrdilo.

Najem

Certifikacijski organ