SFI

Slovenian Forestry Institute

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja omenjenih področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdne biodiverzitete, njenih vlog in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.

Ustanovila ga je Vlada Republike Slovenije. Raziskovalne in razvojne dejavnosti na GIS se izvajajo v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov, Raziskovalnega programa Gozdna biologija, ekologija in tehnologija ter preko dejavnosti v okviru Javne gozdarske službe. SFI je močno povezan z različnimi ciljnimi skupinami in končnimi uporabniki naših rezultatov raziskav (raziskovalna skupnost, gozdarstvo, lesnopredelovalna industrija, združenja lastnikov gozdov, nevladne organizacije in drugi). Posebni cilji SFI so spodbujanje ekosistemskih dobrin in storitev, ki jih zagotavljajo gozdni viri, za nadaljevanje in izboljšanje tradicionalnega trajnostnega upravljanja gozdov in biotske raznovrstnosti, za ohranjanje trajnostne proizvodne zmogljivosti in odpornosti ekosistema ter biološke raznovrstnosti.

Uporaba lesne biomase za energijo je pomembno področje raziskav na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko. Znotraj oddelka deluje Laboratorij za lesno biomaso z glavnim ciljem spremljanja ravni kakovosti lesnih goriv na slovenskem trgu v skladu s splošno sprejetimi evropskimi / mednarodnimi standardi. Naše glavno poslanstvo je ozaveščanje o pomembnosti kakovosti lesnih goriv in posledično večanje ravni kakovosti na slovenskem trgu lesnih goriv.